FSC Eğitimi / Orman Yönetim Konseyi Eğitimi

FSC-The Forest Stewardship Council (Orman Yönetim Konseyi)

FSC Eğitimi / Orman Yönetim Konseyi Eğitimi 1990 yılında Kaliforniya’da bir araya gelen orman ürünleri üreticileri, dağıtıcıları, kullanıcıları ve çevre ve insan hakları konusunda çalışan sivil toplum kuruluşları sorumlu ve sürdürülebilir bir orman yönetimi için bir girişim başlattılar. Üyelik tabanına dayalı, kar amacı gütmeyen uluslararası bir kuruluş olan FSC (Orman Yönetim Konseyi) orman yönetim sistemlerinin yaygınlaştırılmasını ve insanların bir araya gelerek kötü orman politikalarının engellenmesi için çalışmasını ilke edinen bir kuruluş olarak ortaya çıktı. Zamanla Merkezi Bonn’da ve Asya, Avrupa, Kuzey ve Güney Amerika’da bölge temsilcilikleri olan uluslararası bir kuruluş haline geldi. FSC’nin amaçlarını ve temel çalışma şeklini kısaca şu maddelerle özetleyebiliriz:
FSC dünyadaki tüm ormanların en uygun şekilde yönetilmesini ve bu uygulamaların uluslararası anlamda yaygınlaşmasını amaçlayan bir paydaşlar sistemidir.

Bu amaca ulaşmak için uluslararası standartlar belirlenmiştir.
Belirlenen FSC standartlarına uygunluk sertifikalarını vermek üzere farklı kurumlara yetki verilmiştir.
Dünya üzerinde doğru orman yönetimiyle elde edilen ürünler FSC logosuyla tanınırlar.
FSC pazarlama programları ve bilgi sağlama hizmetleriyle doğru orman yönetimi uygulamalarının yaygınlaştırılması için hizmet verir.

Geçtiğimiz 13 yılda 70 ülkede 90 milyon hektardan fazla alanda FSC standartlarına uygun üretim yapılmıştır. FSC 45 ülkede bulunan ulusal örgütleri kanlıyla çalışmalarını sürdürmektedir.
FSC-The Forest Stewardship Council (Orman Yönetim Konseyi) dünya ormanlarının hem çevresel koşullara uygun hem de sosyal ve ekonomik açılardan topluma fayda sağlayıcı bir şekilde yönetilmesi gerekliliğini savunmayı kendine misyon edinmiştir.

Çevresel koşullara uygun orman yönetiminin amacı kereste ve kereste dışı orman ürünlerinin ormanın biyolojik çeşitliliğine, verimliliğine ve ekolojik süreçlerine zarar vermeden elde edilmesidir.
Sosyal açıdan fayda sağlayan orman yönetiminin amacı yerel halkın ve toplumun uzun vadede orman ve orman ürünlerinden fayda sağlayacağı, ancak bu kaynakların sürdürülebilir kullanımını destekleyen uzun dönemli yönetim planlarına da katılımda bulunacağı sistemlerin kurulmasıdır.
Ekonomik açıdan fayda sağlayan orman yönetiminin amacı ormanlara yönelik her türlü müdahalenin, içinde bulunduğu ekosistemi ve toplumun dengesini bozmayacak derecede kar amacı güdülerek yapılmasıdır.
FSC’nin Sağladığı Faydalar
Uluslararası bir organizasyon olan FSC orman konusunda değişik paydaşları bir araya getirerek sorumlu orman yönetimi sistemini oluşturmayı ilke edinmiştir. Demokratik ve şeffaf bir kuruluş olması dolayısıyla;
Uluslararası tanınırlığı sayesinde ulusal birer hazine olan ormanların riske atılmadan uygun orman yönetimi altına alınmasını sağlar. 

FSC sertifikalı ürünlerin yeni ve orman yönetimi konusunda duyarlı yeni piyasalara ulaşma şanslarını ortaya koyar.
Sorumlu orman yönetimi konusunda çalışmalar yapan orman çalışanları, faydalanıcıları, orman ürünleri üretimi yapan şirketler, sosyal ve çevre konulu çalışmalar yapan STK’lar gibi pek çok tarafın bir araya getirilmesini sağlar.
Gelecek nesillerin ormanlardan daha fazla faydalanabilmesi için çalışmalar yapar.
Orman yönetiminin önemini ortaya koyar ve gelecekte daha da geliştirilebilecek bir konu olduğunun altını çizer.
Yerel halkın ve orman çalışanlarının haklarının korunmasına yardımcı olur.
Ulusal hazine sayılan orman arazilerinin ve tehlike altındaki vahşi hayatın korunması için gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak için çalışır.
FSC sertifikalı ürünlerin yasal ve iyi orman yönetimi yapılmış alanlardan gelmiş olmasının avantajının ortaya konulmasını sağlar.

İyi orman yönetimi için yerel, ulusal ve uluslararası bazda devlet desteği alınmasını kolaylaştırır.

Sertifikalandırma:

FSC sertifikalandırması FSC tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından yapılır. FSC kendisi sertifika vermez ve bu yolla bağımsızlığını, belirlenmiş standartlarını ve bu yolda yapmış olduğu çalışmaların özerkliğini korumaya çalışır. FSC yetkilendirdiği kuruluşlardan aylık olarak güncellenmiş sertifika listelerini alır. İki tür sertifikalandırma sistemi mevcuttur:

Orman Yönetimi Sertifikası (Forest Management (FM) Certificate)

FSC tarafından yetkilendirilmiş bağımsız denetim birimleri tarafından gerçekleştirilen ve üretim yapılan orman alanlarının uluslararası anlaşmayla belirlenmiş bulunan ‘FSC Sorumlu Orman Yönetimi Prensipleri’ne uygun olup olmadığının denetlenmesine dayanan sistemdir. Bir orman işletmesi, ürünleri için FSC sertifikası almaya hak kazandıktan sonra, aynı zamanda emanet zinciri sertifikasyonunun (Chain of Custody (COC) Certificate) da bir parçası olmaya hak kazanır.

Emanet Zinciri Sertifikası (Chain of Custody (COC) Certificate)

Emanet Zinciri Sertifikası (COC), FSC sertifikalı ürünler için garanti temin eden bir sistemdir. Emanet zinciri, hammaddeden tüketiciye ulaşan son mamule kadar geçen süreçte işleme, mamul haline getirme, nakliyat ve dağıtım gibi işlemlerin sorumlu orman politikası kuralları çerçevesinde yürütüldüğünün garantisidir. Tüketici açısından FSC, ürünün orijini hakkında garanti sağlarken COC da doğru ürünün doğru yollardan teslimini teminat altına alır.
 

Neden FSC?

Dünya Ticaret Kurumu (WTO) FSC sertifikasyonu alan kuruluşların yaptıkları ticarete destek vermekte ve uluslararası anlamda yaygınlaştırılmasını desteklemektedir.

FSC yerel halkın kendi topraklarını, bölgelerini ve kaynaklarını koruma ve kullanmada birincil önceliği olduğunun altını çizmektedir. Bu kaynakların kullanılmasında yasal anlamda da en önde yer almaları için çalışmalar yapar.
FSC aynı zamanda genetiğiyle oynanmış ağaç türlerinin yetiştirilmesine karşı çıkar ve bunların gelecekte mevcut türler üzerinde yaratacağı tehlikenin çok büyük boyutta olacağını belirtir.

FSC sertifikasyon verdiği kurum ve kuruluşları her yıl denetler. Beklenen koşulların tam olarak yerine getirilmediği durumlarda uyarı ve düzeltme mekanizmaları devreye girer (CAR-Corrective Action Requests), sorunun devam etmesi durumunda sertifikasyonun iptali yoluna kadar gidilir.

Dünya mobilya ürünlerine olan talebin sürekli artış göstermesi sonucu kereste dışı hammaddeler kullanılarak üretilen ürünler de ortay çıkmıştır. FSC sertifikalı kereste ve kereste dışı ürünler belli oranlarda kullanılarak üretilen mobilyalarda ‘FSC Karışık Kaynak’ etiketleri kullanılmaktadır. Bu şekilde sertifikalı ve sertifikasız hammaddeyi bir arada kullanan firmalar etiketlerinde FSC orijinli ürün yüzdesini belirtmek suretiyle piyasada ürün farklılaştırma yoluna gidebilmekte ve gelecekte bu tür ürünlerin daha çok tercih edilmesi için üretici ve tüketiciler bilinçlendirilmektedir.

FSC (Chain of Custody ) YÖNETİM SİSTEMİ NEDİR ?

FSC  COC Gözetim Zinciri Hammaddenin gözetimli ormanlardan son müşteriye ulaşana kadar olan süreçlerdeki izlenebilirliğini sağlayarak işletmelerdeki işleme ,imalat ve dağıtım gibi proseslerini içine alan bir yönetim sistemidir.

FSC COC ISO 9001  KYS ,ISO 14001 ÇYS gibi standartlarla birlikte kullanılabilen bir yönetim sistemidir.Ana konusu hammadde kaynağını orman ürünlerinden alan sektörlerde kullanıldığı unutulmamalıdır.

FSC COC BELGESİNİN FAYDALARI

- Uluslararası piyasalarda tanınırlık ve prestij
- Pazarda rekabette öne geçme fırsatı
- Uluslararası firmalarla çalışabilme avantajı
- Gelecek güzel nesillere ormanların ve hammaddenin sağlıklı bir şekilde devredilmesi

KİMLER FSC COC SERTİFİKASINA SAHİP OLABİLİR?

Hammaddesini orman ürünlerinden ve bileşenlerinden sağlayan tüm sektörler bu belgeyi alabilir.

FSC-CoC KURMA AŞAMALARI

Mevcut Durumun Tespiti:

İşletmede mevcut olan tüm proseslerin incelenmesi ,eksik yönlerin tespiti ve kullanılan hammaddelerin sınıflandırılması aşamalarından oluşur.

Kritik Kontrol Noktalarını belirlemek :

FSC COC Yönetim sisteminde en önemli unsurlardan bir  tanesi KKN (Kritik Kontrol Noktası) ‘leri belirlemek ve belgeli olan ve olmayan ürünlerin birbirine karışmasını engelleyecek tanımlama veya sistemlerin kurulması aşaması .KKN ‘ler aşağıdaki noktalarda kurulabilir.

Ham madde satın alımında
Mal kabul (girdi alım kısmı)
İmalat kontrolü
Bitmiş nihai ürün stoklarında
Satış kısmında
Kritik kontrol noktalarında oluşabilecek bu karışımı önlemek için ürün tanımlamasını yapmak, uygun dokümantasyon yapısını oluşturmak ve personelin ihtiyaç duyduğu eğitimleri sağlamak gerekmektedir.

FSC Sisteminin planlanması, dokümantasyonun oluşturulması:

FSC COC adımlarında işletmeyi temsilen bir Yönetim Temsilcisinin belirlenmesi ve gerekli olan tüm dokümantasyon çalışmalarının yapılıp ilgili pesonellere eğitim verilmesi aşamasıdır.
 
Satın alma, taşıma, depolama, fiş, fatura, makbuz gibi belgeli ürünlere ait olan bütün kayıtların tutulması.
Giren malların hangi kaynaktan ve ne miktarlarda geldiğini gösteren ve hangi miktarlarda ve sayıda mamulün üretildiğini gösteren tam ve doğru üretim kayıtları tutulması ve saklanması gerekmektedir.  

Eğitim :

FSC sisteminde oluşturulan dokümantasyon ,kullanılan yöntemler ve diğer FSC elemanları hakkında kritik noktalarda bulunan personellere eğitim verilmesi aşamasıdır.Eğitim proje sürecince her aşamada olması tasarlanmıştır.

FSC EĞİTİMİ

FSC Eğitiminin Amacı

Kağıt kereste gibi ormanlardan elde edilen ürünün, elde edildiği ormanın sürdürülebilir bir biçimde yönetildiği ve bunun bağımsız bir kurul tarafından denetlenip onaylandığının işaretidir.ürün üzerine eklenen FSC işareti ile son zamanlarda herkezin gündeminde olan çevrenın korunması duyarlılığı ile birlikte tüketicinin kağıt ürünleri veya kereste alırken tercih yapmasını kolaylaştıran ve belirleyen unsur olmuştur.

TUNA EĞİTİM ve BELGELENDİRME OLARAK; FSC etiketinin önemi, firmalara olan katkıları ve bireysel gelişim açısından katkılarını ortaya koymak üzere FSC eğitimi düzenlenmiştir.

Eğitim Yeri

Genel Katılıma açık eğitimler İstanbul Merkez Ofisimizde, Kadıköy vd. yerlerdeki anlaşmalı kurumlarımızda veya Otellerde düzenlenmektedir. Firmanıza özel eğitim programları talebiniz doğrultusunda düzenlenmektedir. Eğitim talepleriniz için lütfen 0216 452 10 20 numaralı telefondan bize ulaşınız.

Eğitim Süresi

Eğitim, 1 gün süreli planlanmış olup, 10:00 –17:00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.

Katılımcılar

FSC kurulması, geliştirilmesi veya işletilmesi ile ilgili çalışmalarda görev alacak kişiler ile konu hakkında bilgi sahibi olması gerekli görülen işletme çalışanları ve yöneticiler, FSC hakkında kendini geliştirmek isteyen herkes.
 

Katılım İçin Ön Şart

FSC Eğitim programına katılım için herhangi bir ön şart yoktur.

Ek Bilgiler

Katılımcı sayısı, Merkez Ofisimiz için en fazla 12, en az 5 olarak sınırlandırılmıştır. Kontenjan fazlası talepleriniz için başvuru tarihi göz önüne alınarak ileri bir tarih için planlama yapılır. Eğitimler, yeterli sayıda katılımcı başvurmazsa uygun olan ileri bir tarihe ertelenir.

Eğitim Ücreti

Eğitim ücretleri için lütfen 0216 452 10 20 numaralı telefondan bilgi alınız. Merkez Ofis Eğitim ücretlerine, Eğitim Dokümanları ve içecek ikramlarımız dâhildir. Otel Eğitim Ücretlerine, Eğitim Dokümanları, İçecek İkramları, Öğle Yemeği dâhildir.

İndirimler

Toplu katılımlarda indirim için lütfen yetkilier ile görüşünüz.Konu ile ilgili ayrıntılı açıklamalara aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

link

 

Diğer Eğitimler

tunakurumsal.com, 2007 - 2009, Tüm Hakları Saklıdır

Şarkı Sözü

Bengü Yaralı

Demet Akalın Giderli Şarkılar

Erdem Kınay Ft. Merve Özbey Duman

Gökhan Özen Budala

indir

Gülşen Kardan Adam

Hande Yener Hasta

Sertab Erener İyileşiyorum

Soner Sarıkabadayı İnsan Sevmez mi?

Gülşen Yatcaz Kalkcaz

dinle

Oğuz Berkay Fidan Ft. Murat Boz – Olmuyor

Ersin ÖZDEMİR